Kanta Shrawan Palace

ভেজ প্লেট 300₹ থেকে

নন-ভেজ প্লেট 400₹ থেকে

1টি হল 500 ppl

+91 75830 2 9815

Near BHEL Gate No 3, Durgesh Vihar, Ayodhya Nagar,Sector B, Ayodhya Nagar,Bhopal, Madhya Pradesh 462016
+91 75830 29804
+91 75830 29815
kantashrawanpalace@gmail.com
http://www.kantashrawanpalace.com/
ব্যাঙ্কোয়েট হল
অনুরূপ ভেন্যু
Jehan Numa Retreat

1,250₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

300 জন লোকের জন্য 1টি হল।

Courtyard by Marriott Bhopal

1,200₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

110, 240, 250 জন লোকের জন্য 3টি হল।

Hotel RK Regency

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

120, 300, 320, 500 জন লোকের জন্য 4টি হল।