સ્થળ

Vrindavan Garden

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

4 હોલ્સ 250, 250, 250, 300 લોકો

3 લૉન 800, 1200, 2500 લોકો

+91 90395 9 0395

Aryan Wings Colony, Shri Rameshwaram, Bagmugaliya,Bhopal, Madhya Pradesh 462047
+91 90395 90395
+91 98260 56635
https://www.facebook.com/VrindavanGarden/
vrindavangarden@yahoo.co.in
બેન્ક્વેટ હોલ