બેન્ક્વેટ હોલ

Panghat Marriage Garden

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 હોલ 1000 લોકો

1 લૉન 5000 લોકો

+91 94250 1 0291

Panghat Palce And Marriage Garden Near Judicial Acadmey Suraj Nagar Bhopal,Suraj Nagar,Bhopal, Madhya Pradesh 462044
+91 94250 10291
http://www.panghatmarriagegarden.in/
બેન્ક્વેટ હોલ