બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Sanskar Upvan

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

2 હોલ્સ 100, 200 લોકો

1 લૉન 800 લોકો

+91 72250 2 6554

Nayapura, Kolar Road,Bhopal, Madhya Pradesh 462042
+91 72250 26554
https://www.facebook.com/Hotel-Sanskar-Upvan-907820005938898/
http://www.sanskarupvan.in/
contact@sanskarupvan.in
sanskarupvan@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ