સ્થળ

Kanta Shrawan Palace

વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

3 હોલ્સ 200, 500, 1000 લોકો

+91 75830 2 9804

Near BHEL Gate No 3, Durgesh Vihar, Ayodhya Nagar,Sector B, Ayodhya Nagar,Bhopal, Madhya Pradesh 462016
+91 75830 29804
+91 75830 29815
kantashrawanpalace@gmail.com
http://www.kantashrawanpalace.com/
બેન્ક્વેટ હોલ