સ્થળ

Pradhan Mandapam

વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 800 માંથી

1 હોલ 150 લોકો

+91 89820 7 0111

Amadpur kala,Hosangabad Rd, Bagh Sevania,Bhopal, Madhya Pradesh 462026
+91 89820 70111
+91 89820 70222
https://www.facebook.com/PradhanMandapam/
http://pradhanmandapam.com/
pradhanmandapam@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ