સ્થળ

Aakanksha Marriage Garden

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

1 હોલ 500 લોકો

+91 77709 0 7571

Raisen Rd,Near Sanskriti Garden, Anand Nagar,Bhopal, Madhya Pradesh 462022
+91 77709 07571
https://www.facebook.com/Aakanksha-Marriage-Garden-186755501374802/
બેન્ક્વેટ હોલ