સ્થળ

Marigold Marriage Garden

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 હોલ 100 લોકો

3 લૉન 300, 1200, 2000 લોકો

+91 90091 3 3444

VIP Road,Lalghati,Bhopal, Madhya Pradesh 462030
+91 90091 33444
https://www.facebook.com/Marigold-marriage-garden-896567657041782/
બેન્ક્વેટ હોલ