બેન્ક્વેટ હોલ

Jehan Numa Retreat

વેજ પ્લેટ ₹ 1,250 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,350 માંથી

1 હોલ 300 લોકો

1 લૉન 600 લોકો

+91 755 660 6600

Near Van Vihar,Dr Salim Ali Rd, Prempura,Bhopal, Madhya Pradesh 462002
+91 755 660 6600
https://www.facebook.com/Jehan-Numa-Retreat-1413769728857406/
http://www.jehannuma.com/
res.retreat@jnph.in
બેન્ક્વેટ હોલ