બેન્ક્વેટ હોલ

Noor-Us-Sabah Palace

વેજ પ્લેટ ₹ 1,150 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,200 માંથી

3 હોલ્સ 50, 150, 450 લોકો

1 લૉન 2500 લોકો

+91 81090 1 2138

V.I.P. Road, Koh-E-Fiza, Bhopal Madhya Pradesh 462 001, India
+91 81090 12138
+91 755 422 3333
https://www.facebook.com/noorussabahpalace/
http://www.noorussabahpalace.com/
banquets@nusp.in
બેન્ક્વેટ હોલ