બેન્ક્વેટ હોલ

Ranjit's Golden Oak Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 1,030 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,200 માંથી

2 હોલ્સ 200, 300 લોકો

+91 755 249 9152

Hoshangabad Road, National Highway 12, Near Vrindavan Garden, Misrod, Bhopal, Madhya Pradesh 462026
+91 755 249 9152
info@ranjeethotels.com
http://www.ranjeethotels.com/
બેન્ક્વેટ હોલ