ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Kanta Shrawan Palace

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 350 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200, 500, 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 75830 2 9804

Near BHEL Gate No 3, Durgesh Vihar, Ayodhya Nagar,Sector B, Ayodhya Nagar,Bhopal, Madhya Pradesh 462016
+91 75830 29804
+91 75830 29815
kantashrawanpalace@gmail.com
http://www.kantashrawanpalace.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ