ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳ

Pradhan Mandapam

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 800 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 150 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 89820 7 0111

Amadpur kala,Hosangabad Rd, Bagh Sevania,Bhopal, Madhya Pradesh 462026
+91 89820 70111
+91 89820 70222
https://www.facebook.com/PradhanMandapam/
http://pradhanmandapam.com/
pradhanmandapam@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ